旧居在南山夙驾自城阙

author
0 minutes, 37 seconds Read

旧居在南山,夙驾自城阙。

出自唐朝薛据的《出青门往南山下别业》

原文赏析:
旧居在南山,夙驾自城阙。 

榛莽相蔽亏,去尔渐超忽。

散漫馀雪晴,苍茫季冬月。

寒风吹长林,白日原上没。

怀抱旷莫伸,相知阻胡越。

弱年好栖隐,炼药在岩窟。

及此离垢氛,兴来亦因物。

末路期赤松,斯言庶不伐。

拼音解读
jiù jū zài nán shān ,sù jià zì chéng què 。 

zhēn mǎng xiàng bì kuī ,qù ěr jiàn chāo hū 。

sàn màn yú xuě qíng ,cāng máng jì dōng yuè 。

hán fēng chuī zhǎng lín ,bái rì yuán shàng méi 。

huái bào kuàng mò shēn ,xiàng zhī zǔ hú yuè 。

ruò nián hǎo qī yǐn ,liàn yào zài yán kū 。

jí cǐ lí gòu fēn ,xìng lái yì yīn wù 。

mò lù qī chì sōng ,sī yán shù bú fá 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情

 

Similar Posts