山中眇然意此意乃平生

author
0 minutes, 38 seconds Read

山中眇然意,此意乃平生。

出自唐朝姚系的《送陆浑主簿赵宗儒之任》

原文赏析:
山中眇然意,此意乃平生。 

常日望鸣皋,遥对洛阳城。

故人吏为隐,怀此若蓬瀛。

夕气冒岩上,晨流泻岸明。

存亡区中事,影响羽人情。

溪寂值猿下,云归闻鹤声。

及兹春始暮,花葛正明荣。

会有携手日,悠悠去无程。

拼音解读
shān zhōng miǎo rán yì ,cǐ yì nǎi píng shēng 。 

cháng rì wàng míng gāo ,yáo duì luò yáng chéng 。

gù rén lì wéi yǐn ,huái cǐ ruò péng yíng 。

xī qì mào yán shàng ,chén liú xiè àn míng 。

cún wáng qū zhōng shì ,yǐng xiǎng yǔ rén qíng 。

xī jì zhí yuán xià ,yún guī wén hè shēng 。

jí zī chūn shǐ mù ,huā gě zhèng míng róng 。

huì yǒu xié shǒu rì ,yōu yōu qù wú chéng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情

 

Similar Posts