越鸟栖不定孤飞入齐乡

author
1 minute, 30 seconds Read

越鸟栖不定,孤飞入齐乡。

出自唐朝曹邺的《奉命齐州推事毕寄本府尚书》

原文赏析:
越鸟栖不定,孤飞入齐乡。 

日暮天欲雨,那兼羽翎伤。

州民言刺史,蠹物甚于蝗。

受命大执法,草草是行装。

仆隶皆分散,单车驿路长。

四顾无相识,奔驰若投荒。

重门下长锁,树影空过墙。

驱囚绕廊屋,bb々如牛羊。

狱吏相对语,簿书堆满床。

敲枷打锁声,终日在目旁。

既舍三山侣,来馀五斗粮。

忍学空城雀,潜身入官仓。

国中天子令,头上白日光。

曲木用处多,不如直为梁。

恐孤食恩地,昼夜心不遑。

仲夏天气热,鬓须忽成霜。

社鼠不可灌,城狐不易防。

偶于擒纵间,尽得见否臧。

截断奸吏舌,擘开冤人肠。

明朝向西望,走马归汶阳。

拼音解读
yuè niǎo qī bú dìng ,gū fēi rù qí xiāng 。 

rì mù tiān yù yǔ ,nà jiān yǔ líng shāng 。

zhōu mín yán cì shǐ ,dù wù shèn yú huáng 。

shòu mìng dà zhí fǎ ,cǎo cǎo shì háng zhuāng 。

pú lì jiē fèn sàn ,dān chē yì lù zhǎng 。

sì gù wú xiàng shí ,bēn chí ruò tóu huāng 。

zhòng mén xià zhǎng suǒ ,shù yǐng kōng guò qiáng 。

qū qiú rào láng wū ,bb々rú niú yáng 。

yù lì xiàng duì yǔ ,bù shū duī mǎn chuáng 。

qiāo jiā dǎ suǒ shēng ,zhōng rì zài mù páng 。

jì shě sān shān lǚ ,lái yú wǔ dòu liáng 。

rěn xué kōng chéng què ,qián shēn rù guān cāng 。

guó zhōng tiān zǐ lìng ,tóu shàng bái rì guāng 。

qǔ mù yòng chù duō ,bú rú zhí wéi liáng 。

kǒng gū shí ēn dì ,zhòu yè xīn bú huáng 。

zhòng xià tiān qì rè ,bìn xū hū chéng shuāng 。

shè shǔ bú kě guàn ,chéng hú bú yì fáng 。

ǒu yú qín zòng jiān ,jìn dé jiàn fǒu zāng 。

jié duàn jiān lì shé ,bò kāi yuān rén cháng 。

míng cháo xiàng xī wàng ,zǒu mǎ guī wèn yáng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

曹邺 曹邺(816─875?),晚唐诗人,字业之,一作邺之,桂州(州治在今广西桂林)人。举进士,屡试不第,作《四怨三愁五情诗》,为舍人韦悫所悉,极力向礼部侍郎裴休加以推荐,这样,曹邺便于唐宣宗大中四年(850)登进士第,初为天平节度府幕僚,咸通二年至六年间(861─865)任太常博士,后以祠部郎中出为洋州(现在陕西省洋县)刺史。又入朝为吏部郎中,后免官归里。与刘驾、李频、郑谷…详情

 

Similar Posts