马诗龙脊贴连钱

author
3 minutes, 23 seconds Read

马诗(龙脊贴连钱)

作者:李贺朝代:唐朝

马诗(龙脊贴连钱)原文
龙脊贴连钱,银蹄白踏烟。 

无人织锦韂,谁为铸金鞭。

腊月草根甜,天街雪似盐。

未知口硬软,先拟蒺藜衔。

忽忆周天子,驱车上玉山。

鸣驺辞凤苑,赤骥最承恩。

此马非凡马,房星本是精。

向前敲瘦骨,犹自带铜声。

大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

饥卧骨查牙,粗毛刺破花。

鬣焦珠色落,发断锯长麻。

西母酒将阑,东王饭已干。

君王若燕去,谁为曳车辕?赤兔无人用,当须吕布骑。

吾闻果下马,羁策任蛮儿。

催榜渡乌江,神骓泣向风。

君王今解剑,何处逐英雄?内马赐宫人,银鞯刺麒麟。

午时盐坂上,蹭蹬溘风尘。

批竹初攒耳,桃花未上身。

他时须搅阵,牵去借将军。

宝玦谁家子,长闻侠骨香。

堆金买骏骨,将送楚襄王。

香幞赭罗新,盘龙蹙蹬鳞。

回看南陌上,谁道不逢春?不从桓公猎,何能伏虎威?一朝沟陇出,看取拂云飞。

唐剑斩隋公,□毛属太宗。

莫嫌金甲重,且去捉飘风。

白铁锉青禾,砧间落细莎。

世人怜小颈,金埒畏长牙。

伯乐向前看,旋毛在腹间。

只今掊白草,何日蓦青山?萧寺驮经马,元从竺国来。

空知有善相,不解走章台。

重围如燕尾,宝剑似鱼肠。

欲求千里脚,先采眼中光。

暂系腾黄马,仙人上彩楼。

须鞭玉勒吏,何事谪高州?汉血到王家,随鸾撼玉珂。

少君骑海上,人见是青骡。

武帝爱神仙,烧金得紫烟。

厩中皆肉马,不解上青天。

马诗(龙脊贴连钱)拼音解读
lóng jǐ tiē lián qián ,yín tí bái tà yān 。 

wú rén zhī jǐn chàn ,shuí wéi zhù jīn biān 。

là yuè cǎo gēn tián ,tiān jiē xuě sì yán 。

wèi zhī kǒu yìng ruǎn ,xiān nǐ jí lí xián 。

hū yì zhōu tiān zǐ ,qū chē shàng yù shān 。

míng zōu cí fèng yuàn ,chì jì zuì chéng ēn 。

cǐ mǎ fēi fán mǎ ,fáng xīng běn shì jīng 。

xiàng qián qiāo shòu gǔ ,yóu zì dài tóng shēng 。

dà mò shā rú xuě ,yàn shān yuè sì gōu 。

hé dāng jīn luò nǎo ,kuài zǒu tà qīng qiū 。

jī wò gǔ chá yá ,cū máo cì pò huā 。

liè jiāo zhū sè luò ,fā duàn jù zhǎng má 。

xī mǔ jiǔ jiāng lán ,dōng wáng fàn yǐ gàn 。

jun1 wáng ruò yàn qù ,shuí wéi yè chē yuán ?chì tù wú rén yòng ,dāng xū lǚ bù qí 。

wú wén guǒ xià mǎ ,jī cè rèn mán ér 。

cuī bǎng dù wū jiāng ,shén zhuī qì xiàng fēng 。

jun1 wáng jīn jiě jiàn ,hé chù zhú yīng xióng ?nèi mǎ cì gōng rén ,yín jiān cì qí lín 。

wǔ shí yán bǎn shàng ,cèng dēng kè fēng chén 。

pī zhú chū zǎn ěr ,táo huā wèi shàng shēn 。

tā shí xū jiǎo zhèn ,qiān qù jiè jiāng jun1 。

bǎo jué shuí jiā zǐ ,zhǎng wén xiá gǔ xiāng 。

duī jīn mǎi jun4 gǔ ,jiāng sòng chǔ xiāng wáng 。

xiāng fú zhě luó xīn ,pán lóng cù dēng lín 。

huí kàn nán mò shàng ,shuí dào bú féng chūn ?bú cóng huán gōng liè ,hé néng fú hǔ wēi ?yī cháo gōu lǒng chū ,kàn qǔ fú yún fēi 。

táng jiàn zhǎn suí gōng ,□máo shǔ tài zōng 。

mò xián jīn jiǎ zhòng ,qiě qù zhuō piāo fēng 。

bái tiě cuò qīng hé ,zhēn jiān luò xì shā 。

shì rén lián xiǎo jǐng ,jīn liè wèi zhǎng yá 。

bó lè xiàng qián kàn ,xuán máo zài fù jiān 。

zhī jīn póu bái cǎo ,hé rì mò qīng shān ?xiāo sì tuó jīng mǎ ,yuán cóng zhú guó lái 。

kōng zhī yǒu shàn xiàng ,bú jiě zǒu zhāng tái 。

zhòng wéi rú yàn wěi ,bǎo jiàn sì yú cháng 。

yù qiú qiān lǐ jiǎo ,xiān cǎi yǎn zhōng guāng 。

zàn xì téng huáng mǎ ,xiān rén shàng cǎi lóu 。

xū biān yù lè lì ,hé shì zhé gāo zhōu ?hàn xuè dào wáng jiā ,suí luán hàn yù kē 。

shǎo jun1 qí hǎi shàng ,rén jiàn shì qīng luó 。

wǔ dì ài shén xiān ,shāo jīn dé zǐ yān 。

jiù zhōng jiē ròu mǎ ,bú jiě shàng qīng tiān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情

 

Similar Posts