author
0 minutes, 24 seconds Read

留春令(淮南道中)

作者:高观国朝代:宋代

留春令(淮南道中)原文
断霞低映,小桥流水,一川平远。 

柳影人家起炊烟,仿佛似、江南岸。

马上东风吹醉面。

问此情谁管。

花里清歌酒边情,问何日、重相见。

留春令(淮南道中)拼音解读
duàn xiá dī yìng ,xiǎo qiáo liú shuǐ ,yī chuān píng yuǎn 。 

liǔ yǐng rén jiā qǐ chuī yān ,fǎng fó sì 、jiāng nán àn 。

mǎ shàng dōng fēng chuī zuì miàn 。

wèn cǐ qíng shuí guǎn 。

huā lǐ qīng gē jiǔ biān qíng ,wèn hé rì 、zhòng xiàng jiàn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

高观国 高观国(生卒年不详)字宾王,号竹屋,山阴(今浙江绍兴)人。与史达祖同时,常相唱和,殆同为社友。陆游于嘉泰二年入都修撰国史,高观国有《水龙吟》词贺放翁七十八岁生山。观国复与陈造交,有《凤栖梧·湖头即席与长翁同赋》词。黄昇《中兴以来绝妙词选》卷六谓陈造为观国词集作序,称其与史邦卿「皆秦、周之词,所作要是不经人道语,其妙处少游、美成若唐诸公亦未及也…详情

 

Similar Posts