禀命孤且贱少为病所婴

author
3 minutes, 52 seconds Read

禀命孤且贱,少为病所婴。

出自唐朝卢纶的《纶与吉侍郎中孚司空郎中曙苗员外发崔补阙峒…侯仓曹钊》

原文赏析:
禀命孤且贱,少为病所婴。 

八岁始读书,四方遂有兵。

童心幸不羁,此去负平生。

是月胡入洛,明年天陨星。

夜行登灞陵,惝恍靡所征。

云海一翻荡,鱼龙俱不宁。

因浮襄江流,远寄鄱阳城。

鄱阳富学徒,诮我戆无营。

谕以诗礼义,勖随宾荐名。

舟车更滞留,水陆互阴晴。

晓望怯云阵,夜愁惊鹤声。

凄凄指宋郊,浩浩入秦京。

沴气既风散,皇威如日明。

方逢粟比金,未识公与卿。

十上不可待,三年竟无成。

偶为达者知,扬我于王廷。

素志且不立,青袍徒见萦。

昏孱夙自保,静躁本殊形。

始趋甘棠阴,旋遇密人迎。

考实绩无取,责能才固轻。

新丰古离宫,宫树锁云扃。

中复莅兹邑,往惟曾所经。

缭垣何逶迤,水殿亦峥嵘。

夜雨滴金砌,阴风吹玉楹。

官曹虽检率,国步日夷平。

命蹇固安分,祸来非有萌。

因逢骇浪飘,几落无辜刑。

巍巍登坛臣,独正天柱倾。

悄悄失途子,分将秋草并。

百年甘守素,一顾乃拾青。

相逢十月交,众卉飘已零。

感旧谅戚戚,问孤恳茕茕。

侍郎文章宗,杰出淮楚灵。

掌赋若吹籁,司言如建瓴。

郎中善馀庆,雅韵与琴清。

郁郁松带雪,萧萧鸿入冥。

员外真贵儒,弱冠被华缨。

月香飘桂实,乳溜滴琼英。

补阙思冲融,巾拂艺亦精。

彩蝶戏芳圃,瑞云凝翠屏。

拾遗兴难侔,逸调旷无程。

九酝贮弥洁,三花寒转馨。

校书才智雄,举世一娉婷。

赌墅鬼神变,属词鸾凤惊。

差肩曳长裾,总辔奉和铃。

共赋瑶台雪,同观金谷筝。

倚天方比剑,沈井忽如瓶。

神昧不可问,天高莫尔听。

君持玉盘珠,泻我怀袖盈。

读罢涕交颐,愿言跻百龄。

拼音解读
bǐng mìng gū qiě jiàn ,shǎo wéi bìng suǒ yīng 。 

bā suì shǐ dú shū ,sì fāng suí yǒu bīng 。

tóng xīn xìng bú jī ,cǐ qù fù píng shēng 。

shì yuè hú rù luò ,míng nián tiān yǔn xīng 。

yè háng dēng bà líng ,chǎng huǎng mí suǒ zhēng 。

yún hǎi yī fān dàng ,yú lóng jù bú níng 。

yīn fú xiāng jiāng liú ,yuǎn jì pó yáng chéng 。

pó yáng fù xué tú ,qiào wǒ gàng wú yíng 。

yù yǐ shī lǐ yì ,xù suí bīn jiàn míng 。

zhōu chē gèng zhì liú ,shuǐ lù hù yīn qíng 。

xiǎo wàng qiè yún zhèn ,yè chóu jīng hè shēng 。

qī qī zhǐ sòng jiāo ,hào hào rù qín jīng 。

lì qì jì fēng sàn ,huáng wēi rú rì míng 。

fāng féng sù bǐ jīn ,wèi shí gōng yǔ qīng 。

shí shàng bú kě dài ,sān nián jìng wú chéng 。

ǒu wéi dá zhě zhī ,yáng wǒ yú wáng tíng 。

sù zhì qiě bú lì ,qīng páo tú jiàn yíng 。

hūn chán sù zì bǎo ,jìng zào běn shū xíng 。

shǐ qū gān táng yīn ,xuán yù mì rén yíng 。

kǎo shí jì wú qǔ ,zé néng cái gù qīng 。

xīn fēng gǔ lí gōng ,gōng shù suǒ yún jiōng 。

zhōng fù lì zī yì ,wǎng wéi céng suǒ jīng 。

liáo yuán hé wēi yǐ ,shuǐ diàn yì zhēng róng 。

yè yǔ dī jīn qì ,yīn fēng chuī yù yíng 。

guān cáo suī jiǎn lǜ ,guó bù rì yí píng 。

mìng jiǎn gù ān fèn ,huò lái fēi yǒu méng 。

yīn féng hài làng piāo ,jǐ luò wú gū xíng 。

wēi wēi dēng tán chén ,dú zhèng tiān zhù qīng 。

qiāo qiāo shī tú zǐ ,fèn jiāng qiū cǎo bìng 。

bǎi nián gān shǒu sù ,yī gù nǎi shí qīng 。

xiàng féng shí yuè jiāo ,zhòng huì piāo yǐ líng 。

gǎn jiù liàng qī qī ,wèn gū kěn qióng qióng 。

shì láng wén zhāng zōng ,jié chū huái chǔ líng 。

zhǎng fù ruò chuī lài ,sī yán rú jiàn líng 。

láng zhōng shàn yú qìng ,yǎ yùn yǔ qín qīng 。

yù yù sōng dài xuě ,xiāo xiāo hóng rù míng 。

yuán wài zhēn guì rú ,ruò guàn bèi huá yīng 。

yuè xiāng piāo guì shí ,rǔ liū dī qióng yīng 。

bǔ què sī chōng róng ,jīn fú yì yì jīng 。

cǎi dié xì fāng pǔ ,ruì yún níng cuì píng 。

shí yí xìng nán móu ,yì diào kuàng wú chéng 。

jiǔ yùn zhù mí jié ,sān huā hán zhuǎn xīn 。

xiào shū cái zhì xióng ,jǔ shì yī pīng tíng 。

dǔ shù guǐ shén biàn ,shǔ cí luán fèng jīng 。

chà jiān yè zhǎng jū ,zǒng pèi fèng hé líng 。

gòng fù yáo tái xuě ,tóng guān jīn gǔ zhēng 。

yǐ tiān fāng bǐ jiàn ,shěn jǐng hū rú píng 。

shén mèi bú kě wèn ,tiān gāo mò ěr tīng 。

jun1 chí yù pán zhū ,xiè wǒ huái xiù yíng 。

dú bà tì jiāo yí ,yuàn yán jī bǎi líng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

卢纶 卢纶(748─800?),字允言,河中蒲(今山西永济县)人。大历初,屡考进士不中,后得宰相元载的赏识,得补阌乡(在今河南省)尉。后又在河中任帅府判官,官至检校户部郎中。他是「大历十才子」之一,诗多送别酬答之作,也写过一些气势刚健的边塞诗和描写自然风光的景物诗,这些在中唐都是比较突出的。有《卢户部诗集》。《全唐诗》录存其诗五卷。…详情

 

Similar Posts